Morocco- Marrakech- Koutoubia Minaret and Menara Pavillion

The Koutoubia Minaret in Marrakesh Menara Pavillion in Marrakesh

The Koutoubia Minaret and Menara Pavillion in Marrakesh.

back to Photo Gallery Index

photos 1993 Milton Alan Turner